29 wrze?nia br. Grupa Góra?d?e we wspó?pracy z Katedr? Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego zorganizowa?a kolejn? edycj? seminarium naukowego po?wi?conego zagadnieniom ochrony bioró?norodno?ci na terenach kopalni odkrywkowych. Tematem tegorocznej ju? IV edycji seminarium by?a „Proprzyrodnicza rekultywacja oraz ochrona inter-situ na terenach eksploatacji surowców mineralnych”.

W konferencji wzięło udział 40 uczestników: głównie naukowcy przyrodnicy z kilku polskich uczelni m.in. Uniwersytetu Opolskiego, Jagiellońskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu w Ostrawie, jak również przedstawiciele samorządów, Lasów Państwowych, instytucji ochrony przyrody, pracownicy Grupy Górażdże odpowiedzialni za procesy rekultywacji na terenach kopalni.

Celem konferencji było przede wszystkim przekazanie wiedzy i doświadczeń naukowców przyrodników na temat występowania oraz rozmieszczenia ginących i zagrożonych gatunków fauny i flory na terenach kopalni surowców mineralnych, na obszarze Południowej Polski i Czech. Drugim wiodącym tematem było przedstawienie najważniejszych problemów wynikających z prowadzonej na terenach górniczych działalności rekultywacyjnej ze szczególnym podkreśleniem znaczenia działań proprzyrodniczych. Naukowcy dzielili się wynikami swoich badań dotyczących wpływu przemysłu wydobywczego na populację gatunków ginących. Podczas seminarium odbyła się też sesja plenerowa w kopalni Górażdże, gdzie od 2005 roku firma Górażdże Cement SA we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego prowadzi „Program ochrony biologicznej różnorodności obszaru górniczego Górażdże Cement SA”. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z wynikami 6-letnich prac prowadzonych w ramach programu oraz działaniami w zakresie rekultywacji.

Konferencja , która zgromadziła naukowców przyrodników z najważniejszych polskim uczelni była doskonałą okazją do zaprezentowania uczestnikom idei konkursu  Quarry Life Award.  Międzynarodowy projekt konkursowy Grupy HeidelbergCement dotyczący bioróżnorodności został zaprezentowany przez Michaela Rademacher, Manager Biodiversity and Natural Resources GES, HeidelbergCement.